Патенис

2.3-диметил-1-бутенебий 2.3-дметил-2-бутеннің үздіксіз өндірісі

2. n-бутил гидроксицетатының каталитикалық синтезі

3. Бір сатылы эфирлеумен карбоксиметил гидроксикалил гуаргум ұнтағын дайындау

4. Камфенаны альфа-пинеден дайындау

5. Тұтқырлығы төмен катиондық гуар ұнтағын дайындау

6. Камфенаны альфа-пинеден дайындау

7. Метилметакрилат пен метанол қоспасынан метанол алу әдісі

8. Бутадиеннің циклденуі арқылы 1. 5-циклооктадиен дайындау

9. Глицидилді дайындау әдісі

10. 3-циклогексен-1-карбоксил қышқылы 2-этегексястерін бутадиенмен және 2-этегексил акрилатымен дайындау әдісі